Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

 • Odwiedziny: 606946
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni
Jesteś tutaj: Start / DLA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

INFORMACJE OGÓLNE:      

 

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 800-1500    

TELEFON: 74 8456259

 

UBEZPIECZENIE DZIECKA- PZU  49 zł. 

W razie ubezpieczenia indywidualnego dziecka prosimy rodziców o przyniesienie potwierdzenie ubezpieczenia.

 

Świetlica szkolna-parter II budynku, czynna codziennie w godzinach 11 50 _ 15 50 .   Wszelkie informacje w zakładce: ŚWIETLICA

Gabinet logopedy: parter głownego budynku.

Gabinet pedagoga szkolnego - II budynek, drugie piętro. Informacje w zakładce : PEDAGOG SZKOLNY 

 

Artykuły

WYKAZ ZEBRAŃ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

2017-09-10

ZEBRANIA RODZICIELSKIE

 

Spotkania będą odbywały się w środy w tych samych godzinach:

 • klasy starsze  17.00 ( V - VIII).

 • klasy młodsze 18.00 (I - IV ).

Semestr I.

-12 września 2018r.

-24 października 2018 r. informacje o wynikach nauczania, zachowania i sprawy różne.

-12 grudnia 2018 r. informacja o przewidywanych ocenach na I semestr

-23 stycznia 2019 r. Przedstawienie wyników uczniów w I semestrze 2018/2019

 Semestr II

- 20 marca 2019 informacje o wynikach nauczania, zachowania i sprawy różne.

08 maja 2019 informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. 

 

Rady Klasyfikacyjne:

 

17.stycznia - klasyfikacja za I semestr

11 czerwca - klasyfikacja za II semestr

Czytaj więcej o: WYKAZ ZEBRAŃ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Projekty i programy realizowane w naszej szkole

2017-09-25

NASZE PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1) Realizacja projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zadanie na kwotę 5.000

2) Realizacja projektu z Funduszu Toyoty „ Nie jestem sam bo książkę mam”- zadanie na kwotę 1.200 zł.

3) Realizacja projektu z Funduszu Toyoty „ Młode Talenty” – zadanie na kwotę 900 zł.

4) Realizacja projektu „Umiem pływać” wartość 20.000 zł.

5) Realizacja projektu „Mały Mistrz” w klasie I ( szkoła otrzymała sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł)

6) Realizacja projektu ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Junior sport” – dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia korekcyjne

7) Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego Starostwa Powiatowego „Lato z Dwójką” – zadanie na kwotę 23.000 zł.

8) Realizacja projektu „ Szachy w szkole” .

9) Program profilaktyczny „Akademia czystych rąk”

10) Program rządowy „Bezpieczna plus”- kontynuacja

11) Program ‚Umiem ratować”

12) Program „wychowanie przez sport i rekreację”

13) Projekt w klasach 0 – III: „Śniadanie daje moc”

14) Projekt „Rodzic potrafi”

Czytaj więcej o: Projekty i programy realizowane w naszej szkole

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZE STATUTU SZKOŁY

2017-09-10

Statut Szkoły - najważniejsze informacje dotyczące pracy wychowawczej

i opieki nad dziećmi

 

 

Kompletny Statut S.P.nr2 w Głuszycy dostępny w sekretariacie szkolnym.

 

 

MISJA SZKOŁY: „MOJA SZKOŁA- MÓJ DRUGI DOM”

 

 

W planie pracy wychowawczej założono cel strategiczny: STWORZENIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECKA.

Plan obejmuje następujące obszary pracy:

 1. Integracja
 2. Kultura osobista
 3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym
 4. Motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą. Odkrywanie uzdolnień, możliwości i własnej wartości.

 

Kodeks Wewnętrznego Życia Szkoły:

 

Zawiera prawa i obowiązki:

 • uczniów,
 • nauczycieli,
 • rodziców,
 • władz szkoły.

 

LEKCJA

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji
 • Uzupełniać braki wynikające z nieobecności
 • Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych
 • Na bieżąco odrabiać zadania domowe

 

RODZICE mają obowiązek:

 • Kontrolować przygotowanie dziecka do lekcji
 • Zainteresować się poziomem wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcji
 •  

SPRAWDZIAN, KARTKÓWKA

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 

 • Przygotować się do sprawdzianu/kartkówki
 • Po otrzymaniu ocenionej pracy dać ją do wglądu i podpisu rodzicom
 • Zwrócić pracę nauczycielowi na najbliższej lekcji

 

RODZICE mają obowiązek:

 

 • Podpisać ocenę ze sprawdzianu/ kartkówki

 

Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia kartkówki bez zapowiedzi

z trzech ostatnich lekcji

 

 

PRACA DOMOWA

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Mieć starannie odrobione zadanie domowe
 • Zgłosić brak zadania domowego przed rozpoczęciem lekcji z podaniem przyczyny jego braku
 • Uzupełnić braki spowodowane dłuższą nieobecnością w uzgodnionym z nauczycielem terminie

 

 

RODZICE mają obowiązek:

 • Podpisać ocenę z zadania domowego i sprawdzić czy dziecko dokonało poprawy błędów
 • Zadbać, by dziecko uzupełniło brakujące zadanie

DZIENNICZEK UCZNIA

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Mieć zawsze przy sobie dzienniczek ucznia/ zeszyt do korespondencji
 • Okazać dzienniczek na prośbę nauczyciela lub wychowawcy

 

RODZICE mają obowiązek:

 • Na bieżąco podpisywać oceny i uwagi znajdujące się w dzienniczku dziecka
 •  

FREKWENCJA

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Punktualnie przychodzić na zajęcia
 • Usprawiedliwiać nieobecność w szkole bezpośrednio po przyjściu do szkoły

 

RODZICE mają obowiązek:

 • Usprawiedliwiać nieobecność dziecka poprzez wpis do dzienniczka. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu dziecka do szkoły.

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem po nieobecności dziecka dopuszcza się usprawiedliwienie w formie ustnej.

 

Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczyciela opuszczać terenu szkoły.

 

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać po korytarzach
 • Nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych
 • O złym samopoczuciu poinformować wychowawcę lub innego nauczyciela

 

UCZNIOWIE nie mogą:

 • Nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu
 • Zapraszać obcych osób do szkoły
 • Przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
 • Palić tytoniu, pic alkoholu, używać środków odurzających

 

RODZICE mają obowiązek:

 • Przekazać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka
 • Na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia

STRÓJ UCZNIA

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Ubierania w dni świąteczne stroju galowego- biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica(dziewczęta), białą koszula i granatowe lub czarne spodnie(chłopcy)
 • Przynoszenie zmiennego obuwia oraz stroju na wychowanie fizyczne

 RODZICE mają obowiązek:

 • Zaopatrzyć dziecko w odpowiedni strój świąteczny i dopilnować, aby było ono starannie ubrane na uroczystości szkolne

 

DYŻURY SZKOLNE

 Nauczyciele zaczynają dyżury przed lekcjami o godzinie 7. 40

 

UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Przychodzić do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7. 40

POSZANOWANIE MIENIA SZKOLNEGO

 UCZNIOWIE mają obowiązek:

 • Szanować mienie szkolne
 • W terminie zwracać książki do biblioteki szkolnej
 • W porozumieniu z rodzicami naprawić zniszczone mienie szkolne

 

RODZICE mają obowiązek:

 • Ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone przez ich dziecko mienie szkolne

 

PRZEPŁYW INFORMACJI:

 

RODZICE mają prawo do kontaktu z wychowawcą klasy lub innym nauczycielem umawiając się z nim wcześniej na określony termin.

 

 Prosimy o nieprzerywanie zajęć lekcyjnych. W przypadku złego samopoczucia ucznia lub innych wyjątkowych sytuacjach nauczyciel powiadomi rodziców telefonicznie. Rodzic lub inny opiekun zobowiązany jest wtedy zabrać dziecko do domu lub lekarza.

Czytaj więcej o: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZE STATUTU SZKOŁY