Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Statystyki

  • Odwiedziny: 586213
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana

w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy

 

1. Komu udziela się pomocy:

a) uczniowi

b) rodzicom

c) nauczycielom

2. Jakim uczniom należy udzielić pomocy.

Jeśli problemy wynikają z:

1) z niepełnosprawności; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET)

2) z niedostosowania społecznego; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET)

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET)

4) ze szczególnych uzdolnień; (diagnoza pedagogiczna nauczyciela, specjalisty, opinia z ppp)

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; (opinia z ppp)

6) z zaburzeń komunikacji językowej; (diagnoza logopedyczna)

7) z choroby przewlekłej; (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; (nauczyciel, specjalista, rodzice, uczeń)

9) z niepowodzeń edukacyjnych; (dokumentacja przebiegu nauczania)

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; (nauczyciele, rodzice, uczeń, specjalista)

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. (obserwacja zachowania ucznia, zgłoszenie rodzica, ucznia)

3. Zasada dobrowolności

Szkoła uzyskuje od rodziców zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub informuje o możliwości pisemnego sprzeciwu wobec proponowanych form pomocy.

Prawa rodziców: rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodzica.

4. Zasada współpracy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

5. Czas trwania pomocy

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

Rodzic ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły/wychowawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego.

 

7. Obowiązki dyrektora:

a) organizacja pomocy

b) nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy

 

8. Obowiązki nauczyciela:

a) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

b) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych.

c) udzielanie porad i konsultacji uczniowi

d) prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców

 

9. Formy pomocy dla ucznia

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutyczn- nych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji.

1) Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 45 minut

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 45 minut

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 60 minut

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

4) Zajęcia socjoterapeutyczne – 60 minut

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 

10. Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli

W szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

11. Obowiązki szkoły

Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

Nauczyciele prowadzą w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień oraz trudności w uczeniu się;

 

12. Procedury udzielania pomocy

1. Uczeń, który posiada - orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Uczeń wobec, którego stwierdzono istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych (trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień) Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

- Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści udzielają niezwłocznie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy.

- Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę.

- Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

- Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany wymiar godzin.

- Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które ma do dyspozycji

- Wychowawca /pedagog, informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

- Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.

13. Delegowanie uprawnień

Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. Z zastrzeżeniem informowania rodziców i ustalania wymiaru godzin.

14. Dokumentowanie udzielania pomocy

      Wychowawca prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psych-pedag.

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Imię i nazwisko wychowawcy

klasa

rok szkolny

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Zakres pomocy

Formy i sposoby pomocy

uczniowi

Wymiar godzin

Formy i sposoby pomocy dla rodzica

Podpis dyrektora

Data

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dokumentacja obowiązkowa

Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć. Wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

Program zawiera:

Cele, treści, sposoby osiągania celów (metody), opis osiągnięć ucznia, ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy.

 

15. Obowiązki specjalistów

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.